Facebook

Volg ons

Duurzaam betekent volgende de Van Dale: het milieu weinig belastend en weinig aan slijtage of bederf onderhevig. Agrarische familiebedrijven zijn eigenlijk per definitie duurzaam. De boer wil het bedrijf namelijk gezond door kunnen geven aan de volgende generatie. En snapt dat duurzaamheid essentieel is voor die komende generaties en hun toekomst. 

Zo wordt op veel boerderijen groene energie opgewekt. Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de buurt er omheen. Veel boeren hebben zonnepanelen op hun daken liggen of hebben een kleine houten windmolen op hun grond staan. Ook zijn er boeren die groene stroom opwekken uit enkel koeienmest (monomestvergisting). Een bijkomend voordeel hiervan is dat ook broeikasgassen uit de mest worden teruggedrongen.

Er zijn veel innovatieve oplossingen op een boerenerf te vinden die zorgen voor minder energieverbruik. Zo wordt de warmte van de melk door middel van een ‘warmteterugwin-installatie’ gebruikt om het reinigingswater van de melkstal te verwarmen.

Boeren zorgen voor het landschap in jouw omgeving en hebben oog voor de biodiversiteit. Zo zorgen boeren voor wisselende gewassen en worden akkerranden ingezaaid met bloemenmengsels. Het is voor ons allemaal belangrijk dat de insectenstand op peil blijft. De boer is voor het verbouwen van een gewas afhankelijk van een goede en gezonde bodemgesteldheid met een goed bodemleven.

Op de boerderij is het van belang dat je de kringloop van mineralen zo goed mogelijk op orde hebt: kringlooplandbouw. 

bron: Het Kleine Loo

 

© 2019 MelkNatuurlijk